วันพุธที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายการ "มองไกล"ประจำวันพุธที่ 31 ธันวาคม 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ"ประจำวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป"ประจำวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯประจำวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป"ประจำวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันอังคารที่ 30 ธันวาคม 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ"ประจำวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ"ประจำวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป"ประจำวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557

รายการ "มองไกล"ประจำวันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2557

วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายการ "มองโลกกว้าง"ประจำวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557

รายการ "ประชาชน 3.0" ประจำวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันอาทิตย์ที่ 28 ธันวาคม 2557

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557

รายการ "ทิศทางประเทศไทย) ประจำวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557

รายการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557

วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันเสาร์ที่ 27 ธันวาคม 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557

รายการ "เล่าเรื่องพระ" ประจำวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันสุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพฤหัสที่ 25 ธันวาคม 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพฤหัสที่ 25 ธันวาคม 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพฤหัสที่ 25 ธันวาคม 2557

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพฤหัสที่ 25 ธันวาคม 2557

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพฤหัสที่ 25 ธันวาคม 2557

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันพฤหัสที่ 25 ธันวาคม 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันพฤหัสที่ 25 ธันวาคม 2557

วันพฤหัสบดีที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2557

วันพุธที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันัองคารที่ 23 ธันวาคม 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันอังคารที่ 23 ธันวาคม 2557

วันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557

วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557

รายการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557

รายการ "ประชาชน 3.0" ประจำวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม 2557

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557

รารยการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันเสาร์ที่ 20 ะันวาคม 2557

วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป"ประจำวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557

วันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557

วันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพฤหัสที่ 18 ธันวาคม 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพฤหัสที่ 18 ธันวาคม 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพฤหัสที่ 18 ธันวาคม 2557

รายการ "เปิดปมสู่ปฎิรูป" ประจำวันพฤหัสที่ 18 ธันวาคม 2557

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพฤหัสที่ 18 ธันวาคม 2557

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันพฤหัสที่ 18 ธันวาคม 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันพฤหัสที่ 18 ธันวาคม 2557

วันพฤหัสบดีที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันพุธที่ 17 ธันวาคม 2557

วันพุธที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557

วันอังคารที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557

รายการ "คนเดินดิน" ประจำวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557

วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557

รายการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557

รายการ "คนเดินดิน" ประจำวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557

รายการ "ประชาชน 3.0" ประจำวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557

วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557

รายการ "เล่าเรื่องพระ" ประจำวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพฤหัสที่ 11 ธันวาคม 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพฤหัสที่ 11 ธันวาคม 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพฤหัสที่ 11 ธันวาคม 2557

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพฤหัสที่ 11 ธันวาคม 2557

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพฤหัสที่ 11 ธันวาคม 2557

รายการ "เศรษฐกิจการเมือง" ประจำวันพฤหัสที่ 11 ธันวาคม 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันพฤหัสที่ 11 ธันวาคม 2557

วันพฤหัสบดีที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557

วันพุธที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557

วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557

รายการ "คนเดินดิน" ประจำวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557

วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557

รายการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557

รายการ "คนเดินดิน" ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557

รายการ "ประชาชน 3.0" ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2557

รายการ "ทิศทางประเทศไทย" ประจำวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557

รายการ "คนกลางคลอง" ประจำวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557

รายการ "มองโลกกว้าง" ประจำวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2557

วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557

รายการ "คิดรอบด้าน" ประจำวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557

วันพุธที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557

รายการ "เปิดปมสู่ปฏิรูป" ประจำวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557

รายการ "มองไกล" ประจำวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557

วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557

รายการ "เข้าใจตรงกันนะ" ประจำวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557

รายการ "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ" ประจำวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557

รายการ "เดินหน้าต่อไป" ประจำวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557

รายการ "คนเดินดิน" ประจำวันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม 2557