banner

banner

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 24 มี.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 24 มี.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560  ประเด็น "ข้อเสนอแนะการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ"

สนทนาต่อถึงข้อเสนอแนะเรื่องการปรองดองของนปช.  โดยในเทปนี้กล่าวถึงการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ  รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

คิดรอบด้าน 24 มี.ค. 60

เดินหน้าต่อไป 24 มี.ค. 60


รายการ  "เดินหน้าต่อไป"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 14.25 - 15.20 น.  พบกับวิทยากรประจำรายการ นพ.เหวง โตจิราการ  ดำเนินรายการโดย  คุณกุลธิดา  ช้วนกุล สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

ติดตามรับชมรายละเอียดได้จากคลิปรายการข้างต้นค่ะ

ทิศทางประชาธิปไตยไทย 24 มี.ค. 60

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2560

เข้าใจตรงกันนะ 23 มี.ค. 60

เหลียวหลังแลไปข้างหน้าฯ 23 มี.ค. 60


รายการ  "เหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตย"  ทางสถานี  PEACE TV  ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์  เวลา 17.05 - 18.00 น.  ดำเนินรายการโดย  อ.ธิดา  ถาวรเศรษฐ  สำหรับเทปนี้เป็นการออกอากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2560  ประเด็น "ข้อเสนอเรื่องปรองดองด้านต่างประเทศ-การทุจริต-การปฏิรูปประเทศ"

สนทนาต่อในเรื่องข้อเสนอแนะเรื่องการปรองดองในด้านต่างประเทศ-การป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นและการปฏิรูปประเทศ  ติดตามรับชมรายการได้จากคลิปรายการข้างต้น

สไลด์ประกอบในรายการ